DRIVE IN UDEN TIDSBESTILLING

TÜV GODKENDTE REOLER

DRIVE IN UDEN TIDSBESTILLING

DAG TIL DAG LEVERING

TÜV GODKENDTE REOLER

CRASHTESTET REOLER

Salgs-og leveringsbetingelser

PM Bilinventar ApS

Almindelige salgs-og leveringsbetingelser

 

 1. Generelt

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer af produkter, tjeneste- og/eller serviceydelser fra PM Bilinventar Aps til enhver køber, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

 

 1. Tilbud og ordrebekræftelse

PM Bilinventars tilbud er bindende i 30 dage med mindre andet er skriftligt aftalt.

Købstilbud på indretninger er først accepteret, når køber har modtaget PM Bilinventar skriftlige, herunder elektroniske tilbud. Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

 

 1. Priser

Priser fremgår af til enhver tid PM Bilinventars gældende prisliste eller af fremsendte skriftlige tilbud.

Alle priser angives i d.kr. eksklusiv moms, ab fabrik Rødekro eller Roskilde. PM Bilinventar forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke leverede ydelser. PM Bilinventar er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

PM Bilinventar’s produktion og lager ligger i Rødekro. Derfor vil der blive pålagt et fragt gebyr på alle forsendelser. Dette gælder også selvom man køber varerne gennem vores Roskilde afdeling.

 

 1. Betaling

Betaling forfalder til betaling hos PM Bilinventar efter den gældende skriftlige aftale mellem køber og sælger. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet.

Manglende overholdelse af PM Bilinventar betalingsvilkår anses for væsentlig misligholdelse, der berettiger PM Bilinventar, til at standse yderligere leverancer, samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfalden som uforfaldent, indbetalt straks.

Ved ikke rettidig betaling er PM Bilinventar berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav til inkasso. Køber er forpligtet til at betale de inkassator fastsatte inkassoomkostninger.

 

 1. Produktinformation og – ændringer

Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra PM Bilinventar eller en af PM Bilinventars forretningsforbindelser – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang PM Bilinventar udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af PM Bilinventar.

PM Bilinventar forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af produkternes form eller funktion eller hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af PM Bilinventar før eller efter aftalens indgåelse, forbliver PM Bilinventar ejendom og må ikke videregives uden skriftlige samtykke.

 

 1. Returvarer

Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. PM Bilinventar beregner 20% af købsprisen i returomkostninger. Alle forsendelses omkostninger er for købers regning. Køber arrangerer selv retur forsendelse.

 

 1. Levering og forsendelse

Produkterne/tjenesteydelserne leveres ab lager. PM Bilinventar bestiller fragt forsendelse med mindre andet er aftalt. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning og evt. ventetid i forbindelse med aflæsning, sker for købers regning. a) Force majeure. Jf. pkt.13

 

 1. Annullering eller ændring af ordrer.

Når en ordre skal specielt fremstilles, kan denne ikke annulleres eller ændres efter igangsættelse, hvilket vil sige efter at der er fremsendt ordrebekræftelse.

Såfremt køber på trods af o.n. særskilt godkender, ændrer eller annullerer, er køber forpligtet at betale de med ændring eller annullerede omkostninger der er forbundet med dette.

 

 1. Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af PM Bilinventar efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.

Medmindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogen beføjelser overfor PM Bilinventar.

PM Bilinventar skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.

 

 1. Mangler, reklamation og ansvar.

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det købte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, efter manglen er eller burde være opdaget, give PM Bilinventar meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Ved rettidig reklamation over mangler, skal PM Bilinventar foretage afhjælpende om levering efter PM Bilinventar valg, eller blive krediteret af PM Bilinventar. Uanset det foregående er PM Bilinventar erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af den mangelfulde vare.

Forandringer af eller indgreb i det solgte uden PM Bilinventars samtykke, fratager PM Bilinventar for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. PM Bilinventar har intet ansvar for skader forårsaget af forkert eller uhensigtsmæssigt brug af leverede ordre.

 

 1. Garanti.

Sælger yder ikke selvstændig garanti, på de leverede indretninger, der kommer fra underleverandører. Køber accepterer at kunne rejse krav i henhold til en leverandørgaranti for en vare direkte over for leverandøren, idet sælger alene videreformidler en producentgaranti til køber.

 

 1. Ejendomsforbehold

PM Bilinventar forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil hele købesummen og de salgsgenstande der er leveret, forsendelse og evt. renter er betalt af køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varer på en måde, som strider imod PM Bilinventar ejendomsforbehold.

Når køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til køber, skal PM Bilinventar efter påkrav fra køber bekræfte dette.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

PM Bilinventar er ikke ansvarlig overfor køber i form af følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale. Disse reguleres af almindelige salgs- og leveringsbetingelser, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, eller tab af nogen art.

 

 1. Produktansvar

PM Bilinventar er ansvarlig efter dansk rets bestemmelser om produktansvar. Hvis PM Bilinventar er ansvarlig for produktskader, jf o.n. men såfremt skaden også kan henføres til fejl begået af køber, fordeles ansvaret mellem partnerne af udvist skyld.

Hvis PM Bilinventar måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at holde PM Bilinventar skadesløs for det ansvar, køber accepterer at kunne blive sagsøgt/indklaget under sagen eller medsagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

PM Bilinventar hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

 1. Force majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering bliver hindret eller forsinket af begivenheder udenfor PM Bilinventars kontrol såsom: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts),

krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, import- eller eksportforbud,

afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, o.lign.

Produkt- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes PM Bilinventar samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod PM Bilinventar.

 

 1. Tvister lovvalg og værneting

Enhver tvister der måtte opstå mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af salgs- og leveringsbetingelserne, skal afgøres efter dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt den internationale købelov del II, finder dog ikke anvendelse. Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved PM Bilinventar værneting, uden hensyn til hvor køber bor.