SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser for samhandel med
PM Bilinventar ApS, CVR-nr. 32561489, Norgesvej 8, 6230 Rødekro

Gældende fra den 01-07-2022, erstatter tidligere versioner.

 1. Almindelige betingelser

pmbilinventar.dk er en B2B webshop! Derfor er alle priser plus moms. 

Salg og levering foretaget af PM Bilinventar ApS (PM Bilinventar) sker kun i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser. Disse betingelser gælder også, uden udtrykkelig nævnelse, for alle fremtidige handler med PM Bilinventar.

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, tjeneste- og/eller serviceydelse medmindre andet er skriftligt aftalt.

 1. Tilbud

Afgiver PM Bilinventar tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder dette såfremt købers accept ikke er kommet frem til PM Bilinventar senest 30 dage fra tilbuddets dato.

Alle tilbud er uforbindende og bliver først gyldige med PM Bilinventar skriftlige bekræftelse.

Købers indkøbsbetingelser har ingen gyldighed, hvilket også gælder, selvom der ikke er fremsendt speciel indsigelse mod sådanne vilkår.

Aftaler bliver først forpligtende ved PM Bilinventar skriftlige ordrebekræftelse eller ved PM Bilinventar leverance, hvorved i sidstnævnte tilfælde ordrebekræftelsen erstattes af en faktura.

Erklæringer af og over for repræsentanter og rejsende får først gyldighed med PM Bilinventar skriftlige bekræftelse.

 1. Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er indtil leveringen forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for PM Bilinventar. Disse forøgede omkostninger drejer sig om ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

PM Bilinventar ApS påfører alle faktura et Miljøtillæg på 100,-kr.

 1. Levering, Annullering eller ændring af ordrer

PM Bilinventar bestiller fragt forsendelse medmindre andet er aftalt. Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter PM Bilinventar bedste skøn, og kan således ikke danne baggrund for erstatning. PM Bilinventarer kun ansvarlig for forsinkelse, der skyldes grov uagtsomhed fra

PM Bilinventar side.

PM Bilinventarer uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, som skyldes force majeure, jf. punkt 15, eller andre forhold uden for PM Bilinventar kontrol. Medmindre andet er aftalt, leveres produkterne/tjenesteydelserne ab lager. I dette tilfælde overgår risikoen for produktets hændelige undergang ved afhentning hos PM Bilinventar.

Såfremt leveringen af et eller flere produkt(er) foretages af en fragtfører udpeget af PM Bilinventar, overgår risikoen for produktets hændelige undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse. Leveringen er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej.

Køber er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Køber afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet.

4.1

Når en ordre skal speciel fremstilles, kan denne ikke annulleres eller ændres efter igangsættelse, hvilket vil sige efter at der er fremsendt ordrebekræftelse.

Såfremt køber på trods af o.n. særskilt godkender, ændrer eller annullerer, er køber forpligtet at betale de med ændring eller annullerede omkostninger der er forbundet med dette.

 1. Produktinformation

Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af PM Bilinventar før eller efter aftalens indgåelse, forbliver PM Bilinventar ejendom og må ikke, hverken helt eller delvist, videregives uden PM Bilinventar skriftlige tilladelse eller i øvrigt misbruges.

Oplysninger om produktinformation, herunder tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer afgivet af PM Bilinventar, herunder i kataloger, reklamer eller salgsfremmende materiale, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

Medmindre andet er aftalt, herunder særlige krav til kvalitet og kapacitet, vil alle produkter blive leveret som en almindelig handelsvare og uden ansvar for særlige kvalitetskrav.

PM Bilinventar hverken garanterer eller indestår for, at leverede produkter egner sig til købers behov/anvendelse, eller at leverede produkter har særlige egenskaber. Det er derfor køber, der er ansvarlig for at sikre, at leverede produkter egner sig til købers behov/anvendelse, medmindre andet specifikt aftales.

 1. Produktændringer

PM Bilinventarforbeholder sig ret til løbende at foretage konstruktionsændringer og produktforbedringer. PM Bilinventar er dog ikke forpligtet til at foretage sådanne ændringer på allerede leverede produkter.

 1. Betaling

Betaling skal ske i henhold til forhandleraftale, tilbud eller ordrebekræftelse. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er PM Bilinventarberettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2,0 % pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregninger for modkrav, som køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af PM Bilinventar.

 1. Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, senest 8 dage efter leveringsdatoen, give PM Bilinventar skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.

Såfremt der kan påvises, mangler ved leverede varer, forbeholder PM Bilinventarsig ret til, efter eget skøn, enten at udbedre manglen, kreditere køber de mangelfulde varer, yde køber et forholdsmæssigt afslag i prisen for varen eller foretage om levering.

PM Bilinventar er alene ansvarlig, såfremt det kan påvises, at PM Bilinventar eller dets ansatte har begået fejl eller forsømmelser. Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi inkl. moms.

PM Bilinventar mangelansvar ophører under alle omstændigheder senest 24 måneder efter leveringsdatoen. For om leverede, udskiftede eller reparerede dele gælder mangelsansvaret i

24 måneder fra datoen for den pågældende om levering, udskiftning eller reparation, men dog aldrig længere end 24 måneder fra den oprindelige leveringsdato.

Såfremt producenten af et produkt yder en særlig garanti, som køber kan støtte ret på, er det alene producenten, der kan holdes ansvarlig for denne garantiforpligtelse. Køber kan således ikke rejse krav mod PM Bilinventar som følge af producentens garanti.

Sælger yder ikke selvstændig garanti, på de leverede indretninger, der kommer fra underleverandører. Køber accepterer at kunne rejse krav i henhold til en leverandørgaranti for en vare direkte over for leverandøren, idet sælger alene videreformidler en producentgaranti til køber.

 1. Fragt

PM Bilinventar ApS bestiller fragt medmindre andet er aftalt. Levering til kundens adresse sker for kundens regning og risiko medmindre andet er aftalt med PM Bilinventar ApS.

 1. Ejendomsforbehold

PM Bilinventar forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til PM Bilinventar eller til den pågældende, som PM Bilinventar har transporteret sin ret til, jf. punkt 14.

 1. Produktansvar

På defekte produkter hæfter PM Bilinventar i det omfang, der fremgår af præceptive lovbestemmelser.

PM Bilinventar hæfter endvidere kun for personskade, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmeligheder begået af PM Bilinventar eller andre, for hvem PM Bilinventarer ansvarlig. PM Bilinventar hæfter ikke for tingskade efter leveringen og i øvrigt ikke for skade, der indtræder, mens det solgte, er i købers besiddelse, eller såfremt det solgte, indgår i købers produkter. Såfremt PM Bilinventar måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde PM Bilinventar skadesløs i det omfang, der følger af disse betingelser. Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som PM Bilinventar. Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

 1. Erstatningsbegrænsning

PM Bilinventarhæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos køber eller tredjemand og uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangel- eller produktansvar. Et erstatningskrav mod PM Bilinventarkan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

 1. Returnering

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop, med mindre der er tale om et online kursus, forløb eller et lignende digitalt produkt. Ved disse bortfalder fortrydelsesretten jf. købeloven så snart købet er bekræftet, og der er adgang til det digitale produkt.

PM Bilinventar modtager kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. PM Bilinventar beregner 20% af købsprisen i returomkostninger. Alle forsendelses omkostninger er for købers regning. Køber arrangerer selv retur forsendelse.

Retur adresse:

PM Bilinventar ApS, Norgesvej 8, 6230 Rødekro

 1. Transport af rettigheder og pligter

PM Bilinventar er berettiget til at overdrage rettigheder og pligter til tredjemand i henhold til de indgåede aftaler mellem PM Bilinventar og køber.

 1. Force majeure

PM Bilinventarhæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lock- out, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, brand, naturkatastrofer, vejrlig, herunder hård frost m.v., som vanskeliggør eller umuliggør leveringen eller lignende omstændigheder, som PM Bilinventarikke har kunnet undgå̊, og hvis følger PM Bilinventarikke har kunnet afværge. PM Bilinventarskal uden ugrundet ophold skriftlig underrette køber om sådanne omstændigheder. Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 3 måneder på grund af force majeure.

 1. Værneting

For leverancer såvel som krav om betaling er dansk ret gældende, idet der dog skal bortses fra de danske internationale privatretlige regler samt de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Enhver tvist, som måtte opstå̊ i partners samhandelsforhold, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsretten sættes i Frederikssund.

Skulle enkelte bestemmelser i dette dokument være helt eller delvist ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

 1. Ændringer

PM Bilinventarforbeholder sig retten til enhver tid at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af salgs- og leveringsbetingelserne kan findes på www.pmbilinventar.dk.